Noch de Geburt


Mis erschte Phöteli
D'Hebamme tuet mich s'erscht mol wickle


Bim Mami fühl ich mich geborge
Bin ich ned en Hübsche ?


Min Götti, de Hans Peter, isch mich scho cho Bsueche cho
S Chüssi vom Götti isch bequem


Im Spitalbettli ben ich ned gärn gsih
S'Mami luegt ganz guet zu mir


Mini Familie komplett versammlet
Min Brüeder de Noah luegt mich ganz genau a


De Noah überleit sech scho was er mit mir aschtelle sell..
...jetzt hett er sicher scho en Idee !


Mis Gotti hett mech notürli au scho bsuecht
D'Jasmin, de Zoran, de Andreas, S'Gotti mit de Andrina, em Damian und d'Flurina händ mich au scho bsuecht


Mini Grosseltere sind nötürli ganz Stolz.....
......und S'Grossmami au


D'Arzu hett scho g'üebt
Deheime im mim Babysitter gfallts mir


D'Chrige weis was mir gfallt
De Noah hett nur seich im Chopf


Zurück


© 2003 Copyright by Urs Müller
last update 24.02.2003